Information And Communication Technology Department

Last updated on

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Bahagian Pembangunan Pengurusan Sistem Dan Pangkalan Data
   
bullet-right.png
Bahagian Pengurusan Maklumat Geospatial (GIS)
   
bullet-right.png
Bahagian Insfrastruktur, Rangkaian, Komputer, Audio Visual & Keselamatan ICT
   
bullet-right.png
Bahagian Pengurusan Laman Web, Aplikasi Mobile Dan Livestreaming
   
bullet-right.png
Bahagian Pengurusan Pentadbiran
   
   
Fungsi Bahagian Pembangunan Pengurusan Sistem Dan Pangkalan Data adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Membangunkan dan menyelenggara sistem - sistem aplikasi untuk kegunaan setiap jabatan.
   
tag-blue.png
Menyelenggara dan menambahbaik sistem - sistem sediaada.
   
tag-green.png
Mengkoordinasi pembangunan sistem - sistem oleh vendor.
   
tag-red.png
Mengkoordinasi penyelenggaraan sistem - sistem oleh vendor.
   
tag-yellow.png
Penyelenggaraan Server Pangkalan Data Majlis bagi memastikan ianya dapat beroperasi sepanjang masa.
   
tag-black.png
Membuat salinan (Backup) data dan sistem aplikasi.
   
tag-blue.png
Memberi khidmat nasihat dan bantuan kepada jabatan - jabatan mengenai sistem MBSP.
   
tag-green.png
Menguruskan segala urusan pendaftaran maklumat Petender / Penyebutharga ICT ke dalam Sistem Kontrak dan Bekalan sehingga menyediakan Kertas Perakuan.
   
tag-red.png
Menyediakan surat kelulusan, surat setuju terima dan kontrak untuk semua kerja - kerja yang melibatkan pembangunan dan penyelenggaraan sistem semua Jabatan.
   
tag-yellow.png
Memantau semua proses bayaran samada berjadual atau bayaran secara sekaligus agar tidak ada bayaran yang ditangguh atau dikenakan denda lewat.
   
tag-black.png
Menyediakan Laporan Bulanan Pencapaian Objektif, Sasaran dan Pelan Tindakan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS).
   
tag-blue.png
Menyediakan surat kelulusan, dokumen tender, surat setuju terima dan kontrak untuk semua tender yang dikeluarkan oleh Jabatan ICT.
   
tag-green.png
Mengurus dan mengawal selia bajet di bawah vot ICT.
   
tag-red.png
Menyediakan kontrak penyelenggaraan peralatan dengan pihak vendor.
   
tag-yellow.png
Pengurusan Latihan.
   
tag-black.png
Pengurusan kualiti jabatan.
   
   
Fungsi Bahagian Pengurusan Maklumat Geospatial (GIS) adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Memastikan server GIS berfungsi dengan baik.
   
tag-blue.png
Menyediakan capaian pengguna jabatan kepada Sistem GIS.
   
tag-green.png
Menyediakan platform bagi data jabatan.
   
tag-red.png
Membangun, mengurus dan memantau web app GIS.
   
tag-yellow.png
Menyediakan integrasi data Jabatan.
   
   
Fungsi Bahagian Insfrastruktur, Rangkaian, Komputer, Audio Visual & Keselamatan ICT adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Mengurus dan menyelenggara peralatan di dalam Bilik Server agar berfungsi dengan baik setiap masa.
   
tag-blue.png
Semakan email yang masuk di dalam spam setiap pagi.
   
tag-green.png
Semakan kapasiti storan semua server Pusat Data.
   
tag-red.png
Pengurusan emel Kakitangan dan Ahli - Ahli Majlis.
   
tag-yellow.png
Menyelenggara dan mengukuhkan rangkaian komputer di Ibu Pejabat, Pejabat Cawangan dan Depo Pembersihan supaya sentiasa berada ditahap yang memuaskan.
   
tag-black.png
Mengurus pemasangan dan penyelenggaraan WIFI di lobi, bilik - bilik mesyuarat dan Auditorium.
   
tag-blue.png
Memastikan peralatan ICT dan rangkaian internet berfungsi semasa Kaunter bergerak.
   
tag-green.png
Bertanggungjawab menyelenggara, membaikpulih dan menaiktaraf kesemua peralatan komputer dan pencetak yang rosak.
   
tag-red.png
Memberi khidmat nasihat dan bantuan kepada jabatan - jabatan mengenai penggunaan peralatan dan perisian komputer.
   
tag-yellow.png
Pengurusan dan penyelenggaraan mesin Thumb Print untuk pemantauan kehadiran kakitangan dalam Sistem Kehadiran.
   
tag-black.png
Pengurusan dan menyelenggara peralatan Audio Visual di Auditorium dan Dewan Kenanga.
   
tag-blue.png
Pengurusan dan menyelenggara peralatan komputer dan LCD di semua bilik mesyuarat termasuk bilik Ahli Majlis.
   
tag-green.png
Mengurus dan menyelenggara keseluruhan peralatan CCTV di Ibu Pejabat MBSP.
   
tag-red.png
Melaksanakan kerja - kerja pelupusan peralatan komputer.
   
tag-yellow.png
Pengurusan peralatan ICT dalam setiap pameran yang melibatkan MBSP.
   
tag-black.png
Memantau antivirus Panda.
   
tag-blue.png
Membuat pendaftaran Aset (perkakasan komputer) untuk Harta Majlis (harta modal dan harta inventori).
   
   
Fungsi Bahagian Pengurusan Laman Web, Aplikasi Mobile Dan Livestreaming adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Membangun, mengurus, memantau dan menyelenggara laman web rasmi MBSP.
   
tag-blue.png
Membangun, mengurus, memantau dan menyelenggara laman web di MBSP.
   
tag-green.png
Menghasilkan paparan video.
   
tag-red.png
Pengurusan paparan TV di Lobi dan Kaunter MBSP.
   
tag-yellow.png
Pengurusan paparan LED TV MBSP.
   
tag-black.png
Merekabentuk kad - kad perayaan, banner dan backdrop untuk Datuk Bandar, SUB dan jabatan - jabatan.
   
tag-blue.png
Memantau dan mengemaskini perisian Mobile Apps.
   
tag-green.png
Merekod dan menguruskan video live Streaming Majlis Penuh MBSP dan menyalurkan ke saluran Youtube dan Facebook MBSP.
   
tag-red.png
Membuat backup laman web rasmi dan web - web MBSP).
   
   
Fungsi Bahagian Pengurusan Pentadbiran adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Mengurus bekalan dakwat pencetak kepada setiap jabatan.
   
tag-blue.png
Mengurus pembelian dan pembayaran peralatan komputer, rangkaian dan pembangunan serta penyelenggaraan sistem - sistem untuk setiap jabatan.
   
tag-green.png
Memantau surat masuk dan keluar Jabatan.
   
tag-red.png
Menetapkan tarikh dan membuat tempahan bilik mesyuarat.
   
tag-yellow.png
Menguruskan Panjar Wang Runcit jabatan.