Local Government Acts

Last updated on

Semakan Kriteria SPLWPK

Akta 171 - Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006)

Akta 172 - Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006)

Akta 133 - Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006)
Teks 1 (ms1-ms50) , Teks 2(ms51-ms100) , Teks 3 (ms101-ms157)

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 - Kaedah - Kaedah Lembaga Rayuan (Pulau Pinang) 2015