Management & Human Resource Department

Last updated on

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Bahagian Maklumat Dan Pemantauan Projek
   
bullet-right.png
Bahagian Pentadbiran & Keurusetiaan
 
I.
 
Unit Pentadbiran
 
II.
 
Unit Kesetiausahaan
 
bullet-right.png
Bahagian Perolehan Dan Aset
   
bullet-right.png
Bahagian Kaunter Berpusat
 
FUNGSI JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
 
1.
Bahagian Maklumat Dan Pemantauan Projek :
 
 
i.
Menyelaras Soalan Dewan Undangan Negeri (DUN).
       
 
ii.
Pemantauan Tender / Sebutharga.
       
 
iii.
Menyelaras pelaksanaan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP).
       
 
iv.
Menyelaras Soalan dan Ucapan Penangguhan Ahli Majlis dalam Mesyuarat Majlis Penuh.
       
 
v.
Pemantauan Penggunaan Kertas A4 di Menara MBSP dan Pejabat Cawangan MBSP.
       
 
vi.
Urusetia Mesyuarat Ketua - ketua Jabatan dan Perjumpaan YBhg. Datuk Bandar dan Tuan Setiausaha Bandaraya Bersama Ahli Majlis MBSP.
 
2.
Bahagian Pentadbiran & Keurusetiaan
 
 
i.
Unit Pentadbiran :
       
   
a.
Menguruskan penerimaan dan penghantaran surat - surat MBSP.
       
   
b.
Menguruskan pengeluaran pas letak kereta percuma MBSP.
       
   
c.
Menguruskan pelantikan dan tuntutan elaun warden lalulintas sekolah.
       
   
d.
Menguruskan bahan api dan kenderaan gunasama MBSP.
       
   
e.
Menguruskan insuran dan cukai jalan kenderaan MBSP.
       
   
f.
Menguruskan tuntutan kemalangan kenderaan MBSP dan liabiliti awam.
       
   
g.
Menguruskan sistem telefon MBSP.
       
   
h.
Menyelaras lawatan sambil belajar.
       
   
i.
Menyediakan pekeliling Datuk Bandar Setiausaha Bandaraya mengikut keperluan semasa.
       
   
j.
Menguruskan Perhimpunan Korporat Bandaraya.
       
   
k.
Memantau Pelan Tindakan Strategik Dasar Keterangkuman Gender MBSP.
       
   
l.
Urusetia Jawatankuasa Pentadbiran dan Kewangan, Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Perlindungan dan Mesyuarat Jawatankuasa Gender.
       
 
ii.
Unit Kesetiausahaan :
       
   
a.
Merancang dan menyelaras Jadual Mesyuarat MBSP.
       
   
b.
Menyelaras hal ehwal Ahli Majlis.
       
   
c.
Menyediakan keperluan Pembantu Setiausaha Pejabat untuk Mesyuarat Jawatankuasa dan adhoc yang dipengerusikan oleh YBhg. Datuk Bandar, Setiausaha Bandaraya atau Ahli Majlis.
       
   
d.
Menguruskan minit - minit mesyuarat MBSP.
       
3.
Bahagian Perolehan Dan Aset :
 
 
i.
Menguruskan perbelanjaan vot Jabatan Khidmat Pengurusan.
       
 
ii.
Menguruskan Perolehan MBSP.
       
 
iii.
Menguruskan Aset MBSP.
       
 
iv.
Urusetia kepada :
       
   
a.
Lembaga Perolehan.
       
   
b.
Jawatankuasa Sebutharga.
       
   
c.
Jawatankuasa Aset Kerajaan (JPAK).
       
   
d.
Lembaga Pemeriksa Pelupusan (Aset Alih Kerajaan).
       
   
e.
Jawatankuasa Kehilangan.
       
 
v.
Pengurusan laporan prestasi
       
 
vi.
Pembekal / kontraktor / syarikat.
       
 
vii.
Menguruskan pelantikan kontraktor / pembekal / Syarikat bagi perkhidmatan dan bekalan di bawah bidang kuasa Jabatan Khidmat Pengurusan.
       
4.
Bahagian Kaunter Berpusat :
 
 
i.
Memproses perkhidmatan multiskill serta bayaran pelanggan.
       
 
ii.
Membimbing dan memberi pendedahan tentang perkhidmatan atas talian kepada pelanggan di Kaunter Siber.
       
 
iii.
Menyediakan perkhidmatan kaunter bergerak bagi membantu pelanggan membuat bayaran di tempat awam.
       
 
iv.
Memberi khidmat nasihat kepada pelanggan berkaitan urusan permohonan jabatan dalaman MBSP.