Management & Human Resource Department

Last updated on

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Bahagian Maklumat Dan Pemantauan Projek
   
bullet-right.png
Bahagian Pengurusan
 
I.
 
Unit Pentadbiran
 
II.
 
Unit Kesetiausahaan
 
bullet-right.png
Bahagian Perolehan Dan Aset
   
bullet-right.png
Bahagian Kaunter Berpusat
 
FUNGSI JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
 
1.
Bahagian Maklumat Dan Pemantauan Projek :
 
 
i.
Menyelaras Soalan Dewan Undangan Negeri (DUN).
       
 
ii.
Urusetia kepada Pemantauan Tender / Sebutharga.
       
 
iii.
Menyelaras pelaksanaan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP).
       
 
iv.
Urusetia kepada Mesyuarat Ketua - Ketua Jabatan.
       
 
v.
Menyalaras maklumbalas dalaman jabatan.
       
 
vi.
Menyelaras Soalan Ahli Majlis dalam Mesyuarat Majlis Penuh.
       
 
vii.
Memantau Ucapan Penangguhan dalam Mesyuarat Majlis Penuh.
       
 
viii.
Menyelaras Laporan Sasaran Tahunan (SKT) Datuk Bandar dan Jabatan.
       
 
ix.
MMenyediakan analisis penggunaan kertas dan air MBSP.
       
 
2.
Bahagian Pengurusan :
 
 
i.
Unit Pentadbiran :
       
   
a.
Menguruskan penerimaan dan penghantaran surat - surat MBSP.
       
   
b.
Menguruskan pengeluaran pas letak kereta percuma MBSP.
       
   
c.
Menguruskan pelantikan dan tuntutan elaun warden lalulintas sekolah.
       
   
d.
Menguruskan bahan api dan kenderaan gunasama MBSP.
       
   
e.
Menguruskan stok alat tulis.
       
   
f.
Menguruskan insuran dan cukai jalan kenderaan MBSP.
       
   
g.
Menguruskan tuntutan kemalangan kenderaan MBSP dan liabiliti awam.
       
   
h.
Menguruskan sistem telefon MBSP.
       
   
i.
Memastikan semua arahan dan dasar MBSP serta kerajaan dilaksanakan dengan jaya dan cekap.
       
   
j.
Menguruskan Perhimpunan Korporat Bandaraya.
       
   
k.
Menyelaras pelaksanaan Pelan Strategik Dasar Keterangkuman Gender MBSP 2023 – 2025 dan Pelan Tindakan Dasar Keterangkuman Gender Tahunan.
       
   
l.
Urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Gender MBSP dan Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Perlindungan.
       
 
ii.
Unit Kesetiausahaan :
       
   
a.
Mengemaskini jadual mesyuarat MBSP dari semasa ke semasa.
       
   
b.
Menyediakan keperluan Pembantu Setiausaha Pejabat untuk Mesyuarat Jawatankuasa dan ad - hoc yang dipengerusikan oleh YBhg. Datuk Bandar, Setiausaha Bandaraya atau Ahli Majlis.
       
   
c.
Menguruskan minit - minit mesyuarat MBSP.
       
   
d.
Mengurus dan memantau penggunaan peruntukan Ahli Majlis MBSP bagi tahun semasa.
       
   
e.
Menguruskan keperluan kebajikan Ahli Majlis MBSP.
       
3.
Bahagian Perolehan Dan Aset :
 
 
i.
Menguruskan perbelanjaan vot Jabatan Khidmat Pengurusan dan vot bersama Datuk Bandar / Setiausaha Bandaraya (sebahagian).
       
 
ii.
Menguruskan Perolehan MBSP.
       
 
iii.
Menguruskan Aset MBSP.
       
 
iv.
Urusetia kepada :
       
   
a.
Lembaga Perolehan.
       
   
b.
Jawatankuasa Sebutharga.
       
   
c.
Jawatankuasa Aset Kerajaan (JPAK).
       
   
d.
Lembaga Pemeriksa Pelupusan (Aset Alih Kerajaan).
       
 
v.
Jawatankuasa Kehilangan.
       
4.
Bahagian Kaunter Berpusat :
 
 
i.
Memproses perkhidmatan multiskill serta bayaran pelanggan.
       
 
ii.
Membimbing dan memberi pendedahan tentang perkhidmatan atas talian kepada pelanggan di Cyber Counter Corner.
       
 
iii.
Menyediakan perkhidmatan kaunter bergerak bagi membantu pelanggan membuat bayaran di tempat awam.
       
 
iv.
Memberi khidmat nasihat kepada pelanggan berkaitan urusan permohonan jabatan dalaman MBSP.