Application Forms - Town Planning Department

Last updated on

Permohonan Perlanjutan Permohonan Kebenaran Merancang
Senarai Semak Untuk Perlanjutan Permohonan Kebenaran Merancang
Borang B : Borang Untuk Perlanjutan Permohonan Kebenaran Merancang
 
 
Permohonan Pembahagian Fasa Pembangunan
Senarai Semak Pembahagian Fasa
 
 
Permohonan Mewujudkan Kejiranan Berpengawal (Guarded Neighbourhood)
Senarai Semak Untuk (Guarded Neighbourhood)
 
 
Zon Perancangan Seberang Perai
Portal SPGIS
Borang Pengesahan Pengezonan MBSP
Semakan Zon Perancangan juga boleh dibuat melalui sistem GIS di pauntan ini :
Web App GIS DRTSP2030 (Semakan Zon Perancangan)
 
Bantahan Mengikut Sek. 21(6) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976
Contoh Surat Bantahan
 
 
Permohonan Kebenaran Merancang
Permohonan Pengesahan Salinan Pelan Susunatur
 
 
Bayaran Perancang Bandar
Permohonan Bil Bayaran Perancang Bandar
 
 
Fee Memproses Pelan Kebenaran Merancang
Jadual Fee Memproses Pelan Kebenaran Merancang (Kaedah - Kaedah Pengawalan Perancangan 1990)
 
 
Permohonan Penamaan Nama Taman, Jalan, Lorong, Bangunan Dan Tempat Awam
Senarai Semak Permohonan Penamaan Nama Taman, Jalan, Lorong, Bangunan Dan Tempat Awam.