Jabatan Bangunan

Tarikh kemaskini pada

Mengikut peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Jalan, Parit dan bangunan 1974 (Akta 133), Undang - undang Kecil Bangunan Seragam 1986 dan dasar - dasar Majlis, jabatan ini bertanggungjawab melaksanakan undang - undang kawalan bangunan - bangunan di dalam kawasan pentadbiran Majlis dan memastikan ia dibina mengikut syarat - syarat yang telah ditetapkan oleh Akta dan Undang - undang Kecil di atas.


BAHAGIAN / UNIT

 • Bahagian Kawalan Bangunan

  - Unit Seberang Perai Utara

  - Unit Seberang Perai Tengah

  - Unit Seberang Perai Selatan

 • Bahagian Pentadbiran

  - Unit Pentadbiran

  - Unit R&D

 

Fungsi Jabatan Bangunan adalah :

 • Menguatkuasakan kawalan ke atas pembinaan bangunan dan penduduk kepada bangunan - bangunan di Seberang Perai.

 • Menasihati Majlis dalam kawalan perancangan bangunan.

 • Mengawal, memeriksa dan menjalankan siasatan ke atas semua bangunan tambahan dan bangunan yang didirikan tanpa kebenaran.

 • Menasihati lain - lain jabatan di atas perkara - perkara yang berkaitan dengan kegunaan bangunan.

 • Merekabentuk pindaan / bangunan yang dicadangkan untuk didirikan jika ada.

 • Kawalan ke atas sebarang pindaan atau operasi sebelum CCC dikeluarkan.

 • Memantau semasa pembinaan dan keadaan yang menyebabkan jalan kotor.